DGA ร่วมกับสดช. จัดประชุมหารือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ data.go.th

ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ทันสมัย มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน นอกจากเทคโนโลยีแล้ว ข้อมูลในยุคดิจิทัลก็จัดเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ก็จัดเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยผลักดันการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการใหม่ ๆ แก่ประชาชน เพื่อให้การทำงานของภาครัฐมีความ “เชื่อมโยง” (Connected Government) และเป็นภาครัฐที่เปิดเผยโปร่งใส (Open Government) บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล