4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาการออกเอกสารดิจิทัล เพื่อการให้บริการ e - Service เต็มรูปแบบ

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการแก่ประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งผลให้ประชาชนหรือภาคเอกชนได้รับความสะดวกจากการให้บริการของภาครัฐ

นายปกรณ์  นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า หน่วยงานภาครัฐได้ปรับปรุงการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน และภาคธุรกิจ โดยสามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานลงได้ ร้อยละ 30 – 50 จำนวน 63 หน่วยงาน รวม 532 ใบอนุญาต ลดระยะเวลาการดำเนินงานเฉลี่ยได้ร้อยละ 41.71  ลดระยะเวลาการดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 70 จำนวน 41 ใบอนุญาต และรายการเอกสารที่เรียกจากประชาชน ลดลง 1,212 รายการ จากส่วนราชการ 58 หน่วยงาน รวม 530 ใบอนุญาต  นอกจากนี้กรมการปกครองได้พัฒนาระบบโปรแกรมการคัดรับรองเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ Single Sign-on โดยร่วมกับกรมการกงสุลจัดทำเอกสารราชการเป็นสองภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) จำนวน 12 ประเภท ซึ่งเอกสารทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนมีจำนวนการขอมากที่สุด โดยมีประชาชนขอรับบริการ จำนวน 50,950 ฉบับ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสาร 20,380,000 บาท พร้อมกันนี้ได้มีการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยมีหน่วยงานที่สามารถยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียน ได้ครบทุกงานบริการ จำนวน 60 หน่วยงาน