PEA พร้อมออกลุยงานปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล หลังอบรมหลักสูตร EA ภายใต้โครงการ DTP

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดพิธีปิดอบรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมออกไปลุยงานกันแล้ว หลังจากอบรมหลักสูตร "การนำหลักการ EA มาปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัลฯ เชิงปฏิบัติการแบบต่อเนื่องระยะยาว" ภายใต้โครงการ "การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program: DTP)"