การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1) จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 1)

จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00น.

ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 4 ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร