การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2) จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 2)

จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน
ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00น.

replicas relojes baratos

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม