กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน เขื่อนน้ำอูน

จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน ของโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ของกรมชลประทาน ระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค. 2564  จังหวัดสกลนคร โดยแบ่งออกเป็น (1) การฝึกซ้อมภาคทฤษฎี (2) การซ้อมแผนโดยการจำลองสถานการณ์ ในสถานที่จริง