การประชุมกลุ่มย่อย โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน (EAP) เขื่อนคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2564 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.