ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับขคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการงานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Treminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพ