ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการประชุม เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการประชุม เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับในช่วงวันที่ 8-14 ตุลาคม 2565 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำออกทำให้น้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน จากสถานการดังกล่าวส่งผลกระทบถึงพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสัก ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอนครหลวงซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เชิญเข้าร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษา ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมจากวันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบันได ตำบลบางระกำ replicas iwc อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา