การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคร้ังที่ 1

ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
การศึกษาและจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท ภัทร-นครหลวง จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  
ณ ศาลาการเปรียญ วัดลาย ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประสานงาน  นางสาวเบญจวรรณ  ทองแก้ว
โทร 02-713-3888 ต่อ 231, 228 
E-mail : eiaseatec@yahoo.com 
ริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด (ที่ปรึกษาซีเทค) 
281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563

 
 
 
 

orologi replica

สรุปผลการประชุม