โครงการงานศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร

        ปัจจุบันประเทศไทยมีท่าเรือสำราญที่สายการเดินเรือสำราญสามารถเข้ามาแวะพักทางทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบนได้เพียง 2 ท่า คือ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งแต่ละท่ามีข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรค ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งระบบความเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือสำราญและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวเรือสำราญที่มีจำนวนมาก jaeger lecoultre replica ตลอดจนระบบพิธีการเข้า-ออก ที่ยังไม่สะดวกและรวดเร็วจึงไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักเที่ยวได้อย่างเพียงพอ

         เพื่อให้มีการพัฒนาท่าเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบและเพื่อให้ประเทสไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวโดยเรือสำราญที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

        กรมเจ้าท่า จึงได้ให้มีการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื่อเป็นการเปิดประตูการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถด้านกาารท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศของไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อเป็นการนำรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่

https://www.facebook.com/Homeportaowthai