งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบฯ บริเวณชายฝั่งอันดามัน

      ประเทศไทยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการเป็นเมืองท่าหลักทั้งในอ่าวไทยและ ทะเลอันดามัน ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมในระดับน้อย และเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่กึ่งกลาง ทวีปเอเชีย สามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เอเชียตะวันออก (East Asia) และเอเชียตะวันตก (West Asia) 
รวมทั้งเชื่อมโยงกับตลาดหลักของ การท่องเที่ยวเรือสำราญในออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ replica rolex และแปซิฟิคได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมี ความหลากหลายในแง่ของรูปแบบการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวธรรมชาติ, การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ มีศักยภาพในการสนับสนุนและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศไทยกับ Pre & Post Cruise Tour ของเรือสำราญได้เป็นอย่างดี อีกทั้งประเทศไทย ยังรายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลก เป็นที่ยอมรับในด้านความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณี อาหารไทย ความอ่อนน้อมถ่อมตน การมีจิตบริการ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดี
       อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อจำกัดในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเทียบเรือสำราญต้นทาง (Home Port) และเมืองท่าเชื่อมโยงภายในประเทศที่มีอยู่ การพัฒนาเมืองท่าต้นทาง (Home Port) ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน รวมถึงเมืองท่าเชื่อมโยงภายในประเทศ โดยระยะห่างระหว่างเมืองท่าที่เหมาะสมจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศไทย และนำข้อได้เปรียบในด้านความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศมาเป็นกลไกสำคัญในการนำรายได้จากการท่องเที่ยวเรือสำราญเข้าสู่ประเทศไทย ประกอบกับ ท่าเทียบเรือสำราญที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และ ทำเลที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว ทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญของประเทศไทย
      ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจึงมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาให้ทำการศึกษาวางแผนแม่บท เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญ ขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล)

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการได้ที่เว็บไซต์โครงการ