งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง)

Narrative Description

เป็นการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
-เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต 
(ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางบก สร้างทางเลือกในการเดินทางทางน้ำ อันจะทำให้การสัญจรทางเรือและจอดเรือ เกิดความสะดวก ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนใช้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
-เพื่อสำรวจและออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบโครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) ให้มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนประมาณค่าก่อสร้าง รวมทั้งจัดทำเอกสารประกวดราคา แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ ข้อกำหนดและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ในการดำเนินงานขั้นต่อไป
-เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
งานก่อสร้างท่าเทียบเรือตามแนวทางของสำนักงานนดยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ (สผ.) เพื่อสำเสนอ สผ.ให้ความเห็นชอบ

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•ศึกษาความต้องการเดินทางของเรือและผู้ใช้บริการเข้า-ออกท่าเทียบเรือ
•ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
•ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์
•ศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม
•ศึกษาทางด้านการบริหารท่าเทียบเรือ
•การประชาสัมพันธ์โดยประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น 

Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง)
Location จังหวัดภูเก็ต
Client กรมเจ้าท่า
Duration มีนาคม 2559 – กันยายน 2560
Project Cost