งานศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี 2700 MW

Narrative Description

            โรงไฟฟ้าราชบุรี ตั้นอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลพิกุลทอง ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง เขตตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก และเขตตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีกำลังการผลิต 2700 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าที่เข้าข่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความร้อนร่วมชนิด Combined Cycle ที่มีขนาดกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 3,000 เมกะวัตต์ขึ้นไป จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมพื้นที่ 5 กิโลเมตร และบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ

Services Description

บริการที่ปรึกษา การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
•ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ เสนอต่อ สผ.
•ศึกษาทบทวนราบละเอียดโครงการ สภาพแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบฯ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติการ
•จัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Name of Project งานศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี 2700 MW
Location จังหวัดราชบุรี
Client บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Duration สิงหาคม 2555 - พฤษภาคม 2556
Project Cost