โครงการศึกษาและออกแบบสะพานเลียบชายทะเล เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

Narrative Description

เป็นการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบสะพานเลียบชายทะเลบริเวณเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ออกแบบสะพานเลียบชายทะเลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยอาศัยพื้นที่แนวชายฝั่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางคมนาคม เพื่อแก้ปัญการการจราจร พัฒนาให้เป็นเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นยุธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเมือง

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
• สำรวจออกแบบเบื้องต้น ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  - รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวถนนโครงข่ายถนน
  - สำรวจพื้นที่เบื้องต้น 
  - สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจร พร้อมคาดการณ์ปริมาตรจราจร
  - จัดทำแนวเส้นทาง รูปแบบถนนเบื้องต้น
  - รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  - เสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสม
  - จัดลำดับความสำคัญของโครงการ
  - ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
• สำรวจออกแบบรายละเอียด ประกอบด้วย
  - สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
  - ออกแบบทาง โครงสร้างสะพาน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - ออกแบบงานระบบระบายน้ำ จัดภูมิทัศน์ สำรวจสภาพดิน ออกแบบด้านธารณูปโภค
  - จัดทำแผนผังเขตทาง (Right of Way Plan)
  - คำนวณปริมาณงานก่อสร้าง และประมาณราคา
  - จัดทำแผนการก่อสร้าง
  - จัดทำเอกสารประกวดราคา
• ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA)
  - เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
  - ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด
  - มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  - มาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  - มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring and Auditing)
  - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan)

Name of Project โครงการศึกษาและออกแบบสะพานเลียบชายทะเล เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
Location จังหวัดสมุทรปราการ
Client เทศบาลตำบลบางปู
Duration พฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563
Project Cost