โครงการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร

Narrative Description

    เป็นการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเดินเรือสำราญของประเทศให้เป็นศูนย์กลางการเดินเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) และเป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) ของภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวเดินเรือสำราญ และใช้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน (จังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี) ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือต้นทาง รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่
2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเที่ยบเรือต้นทาง รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่
3. เพื่อสำรวจและออกแบบองค์ประกอบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือต้นทาง รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ ข้อกำหนดและเอกสารประกอบ
4. เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือต้นทาง รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 22 ถึง 33 และให้กรมเจ้าท่าเสนอโครงการตามที่กำหนดในมาตรา 28 และ 29 แห่ง พรบ. การร่วลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.  2562

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
• ศึกษาความต้องการเดินทางของเรือ และศักยภาพการพัฒนาท่าเทียบเรือต้นทาง (Home Port) รองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) พื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน จังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
• ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
• ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์
• ศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
• ศึกษาด้านการบรืหารท่าเทียบเรือ
• งานการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
• การสำรวจออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น
• จัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุน
 

Name of Project โครงการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร
Location จังหวัดกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
Client กรมเจ้าท่า
Duration
Project Cost