โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร

Narrative Description

  เป็นการพัฒนาท่าเรือเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเดินเรือสำราญของภาคใต้อันดามัน พื้นที่จังหวัด ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวเดินเรือสำราญ และใช้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ คัดเลือกพื้นที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (จังหวัด ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่
2.เพื่อวางแผนแม่บทการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ และศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเที่ยบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่
3.เพื่อสำรวจและออกแบบองค์ประกอบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ ข้อกำหนดและเอกสารประกอบ
4.เพื่อเสนอแนะและสำรวจออกแบบปรับปรุงท่าเที่ยบเรือน้ำลึกภูเก็ต ให้เป็นท่าเรือที่สามารถรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ ได้อย่างเหมาะสม
5.เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ ให้เป็นไปตามมาตรา 22 ถึง 33 และให้กรมเจ้าท่าเสนอโครงการตามที่กำหนดในมาตรา 28 และ 29 แห่ง พรบ. การร่วลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.  2562 

Services Description

 งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•ศึกษาความต้องการเดินทางของเรือ และศักยภาพการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) ที่บริเวณชายฝั่งอันดามัน (พื้นที่ จ.ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล)
•ศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
•ศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์
•ศึกษาความเหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
•ศึกษาด้านการบรืหารท่าเทียบเรือ
•งานการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
•การสำรวจออกแบบรายละเอียดเบื้องต้น
•จัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุน
 

Name of Project โครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร
Location จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล
Client กรมเจ้าท่า
Duration
Project Cost