งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

Narrative Description

     เป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ภายในบริเวณพื้นที่ดินเดิม ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 32 ชั้น มีพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 83,951 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเพียงพอและรองรับอัตราการเติบโตของธนาคารในอนาคต รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ทั้งหมดแบบบูรณาการและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคาร และเป็นที่ประทับใจต่อผู้ใช้บริการ
 

Services Description

 งานบริการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
• งานโครงสร้าง
• งานสถาปัตยกรรม
• งานระบบเครื่องกล
• งานระบบไฟฟ้า
• งานระบบสุขาภิบาล
• งานตกแต่งภายใน

Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
Location จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Client ธนาคารออมสิน
Duration
Project Cost