ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

Narrative Description

  โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง และตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2,050 ไร่ แบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ 1,441 ไร่ ประกอบด้วยเขตอุตสาหกรรมทั่วไป 867 ไร่ เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 38 ไร่ พื้นที่สาธารณูปโภค 536 ไร่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 609 ไร่ ลักษณะงานประกอบด้วย
1) งานก่อสร้างทำนบกั้นน้ำชั่วคราว (Cofferdam) และสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำเดิมของโครงการ (งานคันกั้นน้ำชั่วคราว งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง และงานติดตั้งสถานีสูบน้ำชั่วคราว)
2) งานรื้อย้ายคันดินเดิม เพื่อปรับปรุงให้เป็นคันดินป้องกันน้ำท่วมตามแบบใหม่ 250,000 ลบ.ม. รวมถึงงานขุดลอกดินเลนในคลองระบายน้ำเดิม
3) งานปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพร้อมสร้างใหม่ในส่วนรอยต่อระหว่างเฟส 1 และเฟส 2 ระยะทางรวม 5,500 เมตร ประกอบด้วย งานดินถมบดอันแน่นคันดิน 400,000 ลบ.ม., งานป้องกันการกันเซาะตามตลิ่งคันดินใหม่และงานหินเรียง, งานถนนแอสฟัลติกคอนกรีตตามแนวคันดิน 17,000 ตร.ม. พร้อมทางประกอบ, งานรางระบายน้ำ U-Ditch 6,000 เมตร
4) งานระบบระบายน้ำข้างคันป้องกันน้ำท่วม เพื่อวางท่อ HDPE 350 เมตร พร้อมงานกำแพง ค.ส.ล.ปากทางเข้าออกท่อ HDPE
5) งานระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ ประกอบด้วย งานรื้อรางระบายน้ำ U-Ditch (ค.ส.ล.) 9,000 เมตร, งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม 100 เมตร งานก่อสร้างรางระบายน้ำ U-Ditch (ค.ส.ล.) ขึ้นใหม่ตามแบบ 9,000 เมตร, งานก่อสร้างและติดตั้งท่อระบายน้ำใหม่
6) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. ประกอบด้วย งานรื้อคอนกรีตสถานีสูบน้ำเดิม และงานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม, งานติดตั้งสถานีสูบน้ำชั่วคราวเดิมและงานคันดินชั่วคราว, งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ค.ส.ส.ใหม่ ฐานรากแบบใช้เสาเข็มตอก, งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 1.50 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง, งานบานประตูระบายน้ำ Sluice Gate ขนาด 1.2 ม.x 1.5 ม. จำนวน 2 บาน, งานป้องกันตลิ่ง งาน Box Culvert งานทุ่นดักขยะ และตระแกรงกันขยะ
7) งานระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำและงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำ ประกอบด้วย Diesel Engine Generator ขนาด 500 kVA., Transformer 800 kVA, งานรื้อเสาไฟฟ้าเดิมและรื้อหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม, อุปกรณ์ตู้ MCP และตู้ LP, งานติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนและโคมไฟฟ้าภายในสถานีสูบน้ำ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ประกอบด้วย Transformer 315 kVA 3 PH, งานตู้ควบคุมและไฟส่องสว่างถนน 185 ชุด
8) งานระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด IP day/night จำนวน 45 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

Services Description

บริการที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้
งานก่อนเริ่มงานก่อสร้าง
• ตรวจสอบข้อขัดแย้งของแบบ และตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
• ออกแบบแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการอนุมัติและรายงาน รวมถึงกำหนดขั้นตอนวิธีการบริหารกำกับดูแล
• ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะในการดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างก่อสร้าง
• ตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อแผนการทำงาน การจัดองค์กร แผนบุคลากร และแผนเครื่องจักร
• รายงานการรับมอบพื้นที่จากหน่วยงานอื่นให้ กนอ. ทราบ
การบริหาร ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานก่อสร้าง
• กำกับดูแลผู้รับจ้างในการสำรวจเขตที่ดินและแนวเขตก่อสร้าง
• กำกับดูแลผู้รับจ้าง ทำหมุดระดับอ้างอิงถาวรในพื้นที่ก่อสร้าง
• ตรวจสอบควบคุม กำกับดูแลการก่อสร้างทุกรายการของผู้รับจ้าง
• ควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
• ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่ดำเนินก่อสร้างตามรูปแบบ ที่กนอ.กำหนด
• ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีคุณภาพและเป็นไปตามที่กำหนด
• รับผิดชอบรายการที่ผู้รับจ้างเสนอเพื่ออนุมัติ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง
• ในระหว่างก่อสร้าง ที่ปรึกษาฯ ต้องตรวจสอบการชำรุดเสียหายหรือข้อบกพร่องของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
• รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไข ให้ กนอ. รับทราบ
• จัดเก็บ รวบรวม รายงานต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างเสนอ
• รายงานแผนและผลการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของผู้รับจ้าง 
• พิจารณา ตรวจสอบ และรับรองผลงานการก่อสร้างที่ผุ้รับจ้างเสนอ
• ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ กนอ. ในกรณีที่ผู้รับจ้างขอขยายระยะเวลาของสัญญาจ้าง
• จัดทำรายงานความก้าวหน้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ กนอ.
• จัดทำ Presentation โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point
• จัดทำภาพถ่ายของโครงการทุกเดือนด้วยกล้อง Digital ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5.0 ล้านพิกเซล
• จัดทำและเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทุกชนิด
• จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษาตามที่ กนอ. แต่งตั้ง
งานหลังก่อสร้าง
• ตรวจสอบผลงานการก่อสร้างทั้งหมด
• ตรวจสอบ รับรองความถูกต้องของแบบก่อสร้าง (As-Built Drawing) และเอกสารคู่มือการใช้งาน
• ตรวจสอบการรื้อถอน ขนย้ายสิ่งเหลือใช้ ปฏิกูลต่าง ๆ ออกนอกพื้นที่นิคมฯ 
• ทำรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) 
• นำเสนอภาพสรุปของโครงการ (Project Summary Presentation) และบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ 
 

Name of Project ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ของนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
Location จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Client การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Duration
Project Cost