งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ

Narrative Description

     เป็นการควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ เพื่อรองรับและเชื่อมโยงกลุ่มอาคารนวัตกรรมไอโอที 1 อาคารนวัตกรรมไอโอที 2 อาคารนวัตกรรมไอโอที 3 และอาคารนวัตกรรมไอโอที 4 โดยลักษณะงานประกอบด้วย งานโครงสร้างสาธารณูปโภคส่วนกลาง งานภูมิสถาปัตยกรรมส่วน Hardscape งานภูมิสถาปัตยกรรมส่วน Softscape งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล งานป้ายและสัญลักษณ์ และงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•จัดประชุมเปิดโครงการ ระหว่างสำนักงานฯ ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง และผู้ออกแบบ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนการก่อสร้าง 
•ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา
•กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ จะดำเนินการคำนวณราคางานเพิ่ม-งานลด และนำเสนอเพื่อพิจารณา
•ตรวจสอบแบบผังกับพื้นที่ก่อสร้างพร้อมการยืนยันแนวเขตที่ดินโครงการซึ่งก่อสร้างให้สอบเขตที่ดินให้ถูกต้อง
•กำหนดวิธีและมาตรฐาน การสำรวจจัดทำแผนที่ และกำหนดแนวระดับและพิกัดของอาคารในสนามปักผังก่อสร้าง
•ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการที่ สผ. เห็นชอบ
•กรณีได้รับข้อร้องเรียนต่อมลภาวะของการสั่นสะเทือน เสียง อากาศ น้ำใต้ดิน น้ำ ให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างในการปฏิบัติที่เหมาะสม พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
•ตรวจสอบผลการเจาะสำรวจดิน/หิน พิจารณาและกำหนดความยาวเสาเข็มจากผลของการเจาะสำรวจ ตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม ตามข้อกำหนดในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
•ตรวจสอบ ติดตามและควบคุมแผนปฏิบัติงานของผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการส่งงวดงาน 
•ตรวจสอบแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบ เพื่อควบคุมและดูแลให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างดำเนินงานตามสัญญาจ้างให้ถูกต้อง 
•ประสานงานให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างดำเนินการขออนุญาตต่างๆ จากทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
•ติดตามและตรวจสอบให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างจัดทำประกันภัยต่างๆ ที่เหมาะสม 
•ตรวจ พิจารณารายงานผลการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการ หรือผลการเดินระบบเพื่อทดสอบการทำงานของระบบต่างๆ 
•ตรวจ อนุมัติ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ การใช้แรงงานฝีมือ รวมทั้งวิธีการก่อสร้าง วิธีการผลิตและวิธีการติดตั้ง ของผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
•ควบคุมการติดตั้งระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้ถูกต้องตามแบบข้อกำหนดรายละเอียดและหลักวิศวกรรม
•พิจารณาสั่งการให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างจัดระเบียบการทำงาน ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย และความปลอดภัยในการทำงานทั้งแก่สถานที่และแก่บุคคล
•พิจารณาสั่งการให้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างจัดทำแบบเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ (Shop Drawings Preparation & Submission Schedule) 
•ให้คำแนะนำและปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องใดๆ ของผู้รับจ้างงานก่อสร้าง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
•ให้คำแนะนำและปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ในกรณีมีการตีความในแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบแนบท้ายสัญญาจ้างงาน รวมทั้งการติดต่อประสานงานและหารือกับผู้ออกแบบในกรณีที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
•กรณีที่แบบรูปรายการ รายการประกอบแบบ รายการประมาณราคาหรือเอกสารอื่นๆ มีการขัดแย้งกันเรื่องจำนวน ปริมาณ หรือประเภทของวัสดุ ให้ยึดจากรายการที่มีปริมาณสูงสุดหรือมีมูลค่าสูงสุดแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
•จัดทำบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างงานก่อสร้างเป็นรายวัน และจัดทำรายงานเป็นรายสัปดาห์ 
•กำหนดให้มีการประชุม จัดทำวาระการประชุม และบันทึกการประชุม ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และกรณีพิเศษ 
•พิจารณาจำนวนเงินค่าจ้าง เงินประกันผลงาน เงินจ่ายล่วงหน้า หนังสือค้ำประกันผลงาน หนังสือค้ำประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับการจ้างพิจารณาอนุมัติ
•ตรวจสอบผลงานเพื่อการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง โดยกำหนดหลักการและวิธีการตรวจสอบผลงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาเสนออนุมัติการเบิกจ่ายต่อสำนักงานฯ 
•การควบคุมการทดสอบกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติการทดสอบต่างๆ ด้วยตนเอง 
•ดำเนินการออกจดหมายรับงาน (Noticed of Acceptance) ให้แก่ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างงานก่อสร้างทดสอบการเดินระบบแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
•ควบคุมงานและให้ความเห็นต่อรายงานและเอกสารต่างๆ ที่เสนอโดยผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ได้แก่ คู่มือการใช้งานต่างๆ
•ควบคุมการฝึกอบรม (Training) ตรวจสอบและให้ความเห็นตัวบุคลากรของผู้รับจ้างงานก่อสร้างที่ฝึกอบรม 
•ช่วยขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ และไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างสำนักงานฯ กับผู้รับจ้างงานก่อสร้าง 
•เจรจาไกล่เกลี่ยกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบกับการก่อสร้าง เช่น การไฟฟ้า การประปา องค์การโทรศัพท์
•ควบคุมการรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง หรือล้อมย้ายต้นไม้อย่างรอบคอบ
•ควบคุมผู้รับจ้างงานก่อสร้างในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ในบริเวณโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่มีการก่อสร้าง

Name of Project งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคอาคารนวัตกรรมไอโอทีโดยรอบ
Location อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Client สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
Duration
Project Cost