โครงการควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากลสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

Narrative Description

เป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 9 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตร.ม. ซึ่งเป็นอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากลฯ ตั้งอยู่ที่สนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) งานสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยงานหลังคาและดาดฟ้า งานฝ้าเพดาน งานผนังและตกแต่งผนัง งานพื้น งานประตู-หน้าต่าง พร้อมวงกบและอุปกรณ์ งานบันได งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานภูมิทัศน์
2) งานวิศวกรรมโครงสร้าง ประกอบด้วยงานโครงสร้างฐานราก งานโครงสร้างเสา งานโครงสร้างคาน งานโครงสร้างพื้น งานโครงสร้างพื้น Post Tension งานโครงสร้างผนังรับแรง งานโครงสร้างบันได งานโครงสร้างบันไดเหล็กรูปพรรณ งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ชั้น 4A งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ชั้น 4 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (หลังคา) งานเบ็ดเตล็ด
3) งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ประกอบด้วยงาน Main Incoming & HV Routing, สวิทช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear), หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer), เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Standby Generator Set), แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board), แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board), แผงไฟฟ้าย่อยปกติ (Distribution Board), แผงไฟฟ้าย่อยฉุกเฉิน (Essential Distribution Board), CB Box & Junction Box, แผงสวิทช์ย่อย และเซอร์กิตเบรคเกอร์ (Panel Board and Circuit Breaker), Busduct, สายไฟฟ้า (Cable & Wire), รางเดินสายไฟ และท่อร้อยสายไฟฟ้า (Race Way and Conduit), สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet), ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง (Lighting Control System), โคมไฟฟ้า (Luminaire), ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System), ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System), ระบบโทรศัพท์ (Telephone System), ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Net Work System), ระบบเสียง (Sound System), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (IP Closed Circuit TV System), ระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System), ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System), ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)
4) งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วยงานระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System), ระบบผลิตน้ำร้อน (Hot Water System), ระบบน้ำอ่อน (Soft Water System), ระบบน้ำหมุนเวียน (Reuse Water System), ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว, ระบบระบายน้ำฝน และระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System), ระบบระบายน้ำรอบอาคาร (Building Drain System), ระบบแก๊ส (LPG System), ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment System), เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump), เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump), งานท่อน้ำ (Piping Work), วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories), ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System), ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher), ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System), ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)
5) งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ประกอบด้วยงานเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller), หอระบายความร้อน (Cooling Tower), เครื่องสูบน้ำ (Water Pump), เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit), เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit), เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (Variable Refrigerant Flow Air-Conditioning Unit), เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type Air Conditioner), พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan), ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System), งานท่อ (Piping Work), ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation), วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories), ระบบท่อลม (Duct Work), ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation), หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register), อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment), ระบบปรับคุณภาพน้ำ (Water Treatment System), ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System), ระบบจัดการเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller Management System), ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)
6) งานระบบลิฟต์ ประกอบด้วยงานงานระบบลิฟต์โดยสาร (Passenger Elevator) และงานระบบลิฟต์บริการ (Service Elevator)
7) งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
   •งานระบบแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ 
   •งานระบบเสียง Public Address & BGM System ชั้น 3 และชั้น 4
   •งานระบบ AV Broadcast & Record System สนามมวย 1–5 ชั้น 3 และชั้น 4
   •งานระบบภาพและเสียง ห้องประชุม 1, 2 ชั้น 2 และห้องประชุม 12 ที่นั่ง ชั้น 5
   •งานระบบภาพและเสียง ห้องประชุม 3 ชั้น 2
   •งานระบบห้องประชุม 4 ชั้น 2 และห้องประชุม 25 ที่นั่ง ชั้น 5
   •งานระบบเสียง โถงอเนกประสงค์ ชั้น 8
8) งานตกแต่งภายในอาคาร ชั้น 1-9
9) งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ประกอบด้วยงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟต์ งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ Built-In งานจัดสวน
10) งานภูมิทัศน์ ผังบริเวณ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ (หอส่งน้ำ) ประกอบด้วยงานรื้อถอนหอถังสูงส่งน้ำและอาคารปั๊มน้ำ งานรื้อถอนพื้นวางบนดิน งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน งานก่อสร้างหอถังสูงส่งน้ำ งานก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำ

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1) ตรวจแบบแปลนและเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งแจกแจงข้อผิดพลาดหรือความไม่รัดกุม ก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้าง หรือขณะดำเนินการก่อสร้าง
2) ประสานงานการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ทั้งฝ่ายการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายผู้ออกแบบ ฝ่ายผู้รับจ้างก่อสร้าง และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
3) ควบคุมให้ผู้รับจ้างก่อสร้างดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนและรายการ ในระยะเวลาที่กำหนด และงบประมาณที่ได้รับ
4) ตรวจสอบผลงาน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างของผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแต่ละเดือน
5) ตรวจสอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติตามสัญญา
6) จดบันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง ที่มีการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องของ กกท. เป็นผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมเพื่อรับรองรายงานในการประชุมครั้งต่อๆ ไป
7) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้ กกท. ทราบทุกสัปดาห์ตาม พ.ร.บ.การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ
8) สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน โดยการนำเสนอในรูปแบบของ Power Point และชี้แจงผลการฏิบัติงานจัดทำเป็นรูปเล่มจัดส่ง กกท. ในแต่ละเดือน หรือทุกครั้งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยให้จัดทำสรุป
9) จัดทำสรุปผลการดำเนินงานภายในโครงการ พร้อมภาพถ่ายเป็นรูปเล่ม ตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้น จำนวน 5 ชุด พร้อมสำเนาลง External Hard Disk ติดชื่อโครงการ จำนวน 3 ชุด ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับส่งมอบงานเดือนสุดท้าย
10) งวดสุดท้ายให้จัดทำสำเนาข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Scan) เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนสิ้นสุดโครงการ
 

Name of Project โครงการควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากลสนามกีฬาหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
Location จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Client การกีฬาแห่งประเทศไทย
Duration
Project Cost