งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประกอบอาคารกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) Phase 1A ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

Narrative Description

     เป็นการก่อสร้างระบบประกอบอาคาร งานภูมิทัศน์ และงานตกแต่งภายใน ประกอบด้วย
1) อาคาร A (Exhibition Hall & Co-Working Space) ประกอบด้วย Conference Hall 200 ที่นั่ง พื้นที่ 696.00 ตร.ม. และ Video Wall (LED) เป็นด้านหลังของเวที ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบเสียง เวที วัสดุดูดซับเสียง 
2) อาคาร B (Canteen & High Bay Space) พื้นที่ 493.00 ตรม. ประกอบด้วย ร้านค้า ห้องครัว ห้องเย็น ห้องล้างจาน ห้องพักขยะด้านสำนักงานจัดทำห้องพยาบาล ห้องพักแพทย์ ห้องตรวจ ห้องพักผู้ป่วย ห้องละหมาด ห้องให้นมบุตร และห้องเก็บของ
3) อาคาร C (Office & Showroom) 
ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องประชุม พื้นที่ 73.50 ตรม. (ระบบ Video Conference เครื่องฉาย Projector, White board ระบบโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุดูดซับเสียง) และห้องบรรยาย (Lecture Room) พื้นที่ 122.35 ตรม. (ระบบ Video Conference เครื่องฉาย Projector, White board ระบบโสตทัศนูปกรณ์ วัสดุดูดซับเสียง เวทีถอดประกอบ)
ชั้น 2 พื้นที่ 861.30 ตรม. ประกอบด้วย พื้นที่ทำงานสำนักงานใหญ่ EECi  ห้องทำงานคณะผู้บริหาร, ประชุม 2 ห้อง, ห้องเอนกประสงค์, Mobile Office Zone และ Waiting Area
4) อาคาร D (Sustainable Manufacturing Center) เป็นโถงต้อนรับ Reception Area พื้นที่ 116.70 ตรม. ประกอบด้วย Reception Counter, Lounge & ชุดโซฟา, Video Wall และโถงนิทรรศการ
5) อาคารป้อมยาม (Gard House) GH-1 ด้านหน้าโครงการ ขนาด 4.0x6.70 ม. และ GH-2 ป้อมยามสำเร็จรูป ขนาด 1.20x1.20 ม. ทางเข้า 2
6) อาคาร TS (Tower Sign) กว้าง 18.80 ม. สูง 14.40 ม. ตำแหน่งริมถนนทางเข้าหลักติดตั้งป้าย EECi, ป้ายชื่อสำนักงานใหญ่, ป้าย Light Box ให้ผู้เช่าขึ้นป้าย Company Logo
7) งานภูมิทัศน์ พื้นที่ 40,000 ตรม. ประกอบด้วย น้ำพุและปฏิมากรรม พื้นที่เอนกประสงค์ Plaza กำแพงกันดิน งานพื้นที่สีเขียวและสวนหย่อม (วัสดุพืชพรรณไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ปลูกหญ้า, ระบบรดน้ำ, ราวกันตกบริเวณทางเดินเข้าโครงการ, พื้นที่กิจกรรม Hardscape สนามฟุตซอล 400 ตรม. ทางเดินผิวแอสฟัลท์หนา 5 ซม. 1,485 ตรม.)

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1) จัดทำรายงานการควบคุม ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
2) จัดทำข้อเสนอแนะ ข้อมูลของโครงการก่อสร้าง และประเมินแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง 
3) สรุปผลการควบคุมงานก่อสร้างเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และความเห็นของ
ผู้ควบคุมงาน พร้อมทั้งส่งมอบงานทั้งหมด
4) จัดให้มีระบบมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยภายในหน่วยงานก่อสร้าง
5) ผู้ควบคุมงานต้องคุมงานก่อสร้างตามสัญญา พร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญาต่าง ๆ ด้วยความสามารถและความซื่อสัตย์ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จสูงสุด
6) ผู้ควบคุมงาน จะต้องไม่รับเงินสินจ้าง และผลประโยชน์อื่นใด อันเนื่องจากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม 
7) วิศวกรหรือสถาปนิกที่ควบคุมงาน จะต้องมีใบรับรองการประกอบวิชาชีพ จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยทางวิชาชีพ
8) ผู้ควบคุมงานจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่และเข้าประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง จะต้องจัดประชุมกับผู้เกี่ยวข้องประจำทุกสัปดาห์
9) จัดทำรายงานเป็นรูปเล่มพร้อมดิจิทัลไฟล์ แสดงความก้าวหน้า แสดงผลการปฏิบัติงาน ผลการประชุม และข้อเสนอแนะเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงภาพถ่ายความก้าวหน้าของโครงการ
10) แนะนำในการวิเคราะห์ปัญหาด้านเทคนิค วิธีการ ขั้นตอนของปัญหาในการดำเนินงานก่อสร้าง รวมถึงจัดเตรียมเอกสาร และปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้เหมาะสม
11) จัดทำบัญชีรายการงานที่ต้องแล้วเสร็จ (Punch List) และตรวจสอบตามบัญชีว่าถูกต้องตรงที่ระบุในแบบหรือรายการหรือคำสั่งแก้ไขตรงตามสัญญาหรือไม่
12) หลังจากตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว ผู้ควบคุมงานจะคำนวณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง
13) ทำการตรวจสอบ As-Built Drawing แสดงงานที่ทำจริง
Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประกอบอาคารกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) Phase 1A ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
Location จังหวัดระยอง
Client สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Duration
Project Cost