ศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) เชียงใหม่-ลำพูน

Narrative Description

     เป็นการจัดทำแผนหลักอย่างบูรณาการ (Integrated Master Plan) และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งโครงการที่เหมาะสมเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาทั้งพื้นที่ได้ โดยมุ่งเน้นไปที่การบูรณาการข้อมูลและแผนการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ และเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้อง รวมทั้งการจัดทำการมีส่วนร่วมในภาคประชาชน ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1)เพื่อจัดทำแผนหลักแบบบรูณาการ (Integrated Master Plan) พื้นที่เฉพาะ (Area Based) เชียงใหม่-ลำพูน สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
2)เพื่อจัดทำรายงานศึกษาวางโครงการเบื้องต้น สำหรับโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วน ตามแนวทางการแก้ปัญหาตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 
3)เพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) แผนที่ประกอบ แผนงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี 

Services Description

รายละเอียดการศึกษาจะต้องครอบคลุมประเด็นและเนื้อหาที่สำคัญ ดังนี้
•ศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ (Integrated Master Plan)
•ด้านรายงานศึกษาวางโครงการเบื้องต้น อย่างน้อย 6 โครงการ
•จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS ของพื้นที่ศึกษา
•งานศึกษาและวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการทางเศรษฐกิจ
•งานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 

Name of Project ศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area Based) เชียงใหม่-ลำพูน
Location จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
Client สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Duration
Project Cost