งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย •สำรวจออกแบบเบื้องต้น ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน Survey, Preliminary design, Preliminary Environmental Impact Study and Public hearing opinions of the people -รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวถนนโค

Narrative Description

          เป็นการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบสะพานเลียบชายทะเลบริเวณเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษาวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม 
เศรษฐศาสตร์ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ออกแบบสะพานเลียบชายทะเลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยอาศัยพื้นที่แนวชายฝั่งที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเส้นทางคมนาคม เพื่อแก้ปัญการการจราจร พัฒนาให้เป็น

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•สำรวจออกแบบเบื้องต้น ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
Survey, Preliminary design, Preliminary Environmental Impact Study and Public hearing opinions of the people
-รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวถนนโครงข่ายถนน
-สำรวจพื้นที่เบื้องต้น 
-สำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจร พร้อมคาดการณ์ปริมารจราจร
-จัดทำแนวเส้นทาง รูปแบบถนนเบื้องต้น
-รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
-เสนอผลการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสม
-จัดลำดับความสำคัญของโครงการ
-ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
•สำรวจออกแบบรายละเอียด ประกอบด้วย
Survey and detailed design
-สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
-ออกแบบทาง โครงสร้างสะพาน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-ออกแบบงานระบบระบายน้ำ จัดภูมิทัศน์ สำรวจสภาพดิน ออกแบบด้านธารณูปโภค
-จัดทำแผนผังเขตทาง (Right of Way Plan)
-คำนวณปริมาณงานก่อสร้าง และประมาณราคา
-จัดทำแผนการก่อสร้าง
-จัดทำเอกสารประกวดราคา
•ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรายละเอียด (Environmental Impact Assessment : EIA)
-เก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
-ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด 
replica orologi italia -มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
-มาตรการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม
-มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring and Auditing)
-การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan)

Name of Project งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย •สำรวจออกแบบเบื้องต้น ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน Survey, Preliminary design, Preliminary Environmental Impact Study and Public hearing opinions of the people -รวบรวมข้อมูลและศึกษาแนวถนนโค
Location จังหวัดสมุทรปราการ
Client เทศบาลตำบลบางปู
Duration
Project Cost