การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท ภัทร-นครหลวง จำกัด ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Narrative Description

         ท่าเทียบเรือของบริษัท ภัทร-นครหลวง จำกัด ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ที่ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ต้องการจัดจ้างการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ท่าเทียบเรือ เพื่อใช้ประกอบในการขอนุญาตเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส ได้

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•การศึกษารายละเอียดของโครงการและให้คำปรึกษาในการจัดเตรียมเอกสารสำคัญ และงานออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง/งานระบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ EIA
•การศึกษา สำรวจและเก็บข้อมูลสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
•การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
•การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
•การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Mitigation Measure) และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (monitoring Program)

Name of Project การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท ภัทร-นครหลวง จำกัด ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Location การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือของบริษัท ภัทร-นครหลวง จำกัด ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Client บริษัท ภัทร-นครหลวง จำกัด
Duration กันยายน 2563
Project Cost