ควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Narrative Description

          เป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ระบบ ตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรมวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร วิศวกรรมสุขาภิบาลและดับเพลิง วิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร 1 (NFEC และ DECC) สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,871 ตร.ม. อาคาร 2 (CTEC และ PTEC) สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 8,475 ตร.ม.

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•ควบคุมตรวจสอบ และกำกับดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ
•จัดทำรายงานการควบคุมงานและตรวจสอบการก่อสร้าง
•จัดทำข้อเสนอแนะ ข้อมูลโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการก่อสร้าง
•จัดทำแผนงานการควบคุมการก่อสร้างของโครงการ 
•ประเมินแผนการดำเนินงานก่อสร้าง (Construction Schedule) ของผู้รับจ้างก่อสร้าง และเสนอแนะให้ทำการปรับปรุงแก้ไข 
•สรุปผลการควบคุมงานก่อสร้าง และความเห็นของผู้ควบคุมงาน และรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
•จัดให้ผู้รับจ้างก่อสร้างมีระบบหรือมาตรการด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยภายในหน่วยงานก่อสร้าง และรายงานผลรายเดือน
•ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา แบบรูปและรายการประกอบแบบและเอกสารแนบท้ายสัญญาต่างๆ 
•จัดประชุมประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์ (Project Weekly Meeting) และจัดประชุมประจำเดือน (Project Monthly Meeting) เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันตามสัญญา
•บันทึกผลการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน 
•จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ผลการประชุม และข้อเสนอแนะเป็นประจำทุกเดือน 
•สรุปผลงานของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง พร้อมทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเบิกงวดเงินตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
•ให้ข้อแนะนำในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค วิธีการและขั้นตอนของปัญหาการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง 
•พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติคุณภาพวัสดุก่อสร้าง พร้อมเสนอแนะการวิเคราะห์ผลดีผลเสีย
•ตรวจงานขั้นต้นก่อนการรับงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง การตรวจสอบระบบต่างๆ ก่อนเริ่มการทดลองใช้งาน  
•จัดทำและตรวจสอบบัญชีรายการงานที่แล้วเสร็จ (Punch List) 
•จัดทำบัญชีงานที่ต้องแก้ไข (List of Defective Works) ให้แก่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างเพื่อดำเนินการขั้นสุดท้ายให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ก่อนการรับมอบงานงวดสุดท้าย และออกหนังสือรับรอง
•จัดทำเอกสารและตรวจสอบยอดเงินในสัญญาก่อสร้างที่จ่ายไปแล้ว และที่ยังค้างจ่ายอยู่พร้อมทั้งยอดเงินสำหรับงานในส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินงวดสุดท้าย
•ดำเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
•ติดตามตรวจสอบ และอนุมัติ As-Built Drawing 

Name of Project ควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการงานวิศวกรรมและงานวิเคราะห์ทดสอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Location จังหวัดปทุมธานี
Client สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Duration
Project Cost