งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2)

Narrative Description

         เป็นการควบคุมงานก่อสร้างสถาบันไอโอที อาคาร 2 : D2: Digital Co-Creation and Innovation Center ซึ่งเป็นอาคารสูง 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และชั้นดาดฟ้า พื้นที่ 40,000 ตร.ม. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการออกแบบสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมไอโอที ที่จะสามารถต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการต่อไปในอนาคต ประกอบด้วย

ชั้นที่ G : เป็นพื้นที่จอดรถ รองรับจำนวน 150 คัน และห้องควบคุมระบบ
ชั้นที่ 1 : เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการ โรงอาหาร เมคเกอร์สเปช ห้องเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และห้องควบคุมระบบ
ชั้นที่ 2 : เป็น Co-working Space สำนักงานให้เช่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ห้องประชุม ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก และห้องควบคุมระบบ
ชั้นที่ 3-7 : เป็น Co-working Space สำนักงานให้เช่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ห้องประชุม และห้องควบคุมระบบ
ชั้นดาดฟ้า : เป็นงานระบบอาคาร

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•งานสถาปัตยกรรม 
•งานสถาปัตยกรรมภายใน
•งานภูมิสถาปัตยกรรม
•งานวิศวกรรมโครงสร้าง
•งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
•งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
•งานสาธารณูปโภคส่วนกลางและงานภูมิสถาปัตยกรรม
•งานตกแต่งอาคาร
•งานทดสอบระบบ

 

Name of Project งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที 2)
Location จังหวัดชลบุรี
Client จังหวัดชลบุรี
Duration
Project Cost