งานจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี

Narrative Description

         เป็นการศึกษาและจัดทำรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการขยายลานจอดอากาศยานจาก 5 ลำเป็น 11 ลำ ลานจอดรถยนต์ และองค์ประกอบอื่นๆ 
ที่จำเป็น รวมทั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันแก้ไขและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•ศึกษาความต้องการการเดินทาง ปริมาณผู้โดยสาร และการขรส่งสินค้าทางอากาศ
•ศึกษาสภาพปัจจุบันของพื้นที่พัฒนาท่าอากาศยานบริเวณใกล้เคียง และรายการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบิน ในพื้นที่ที่จะพัฒนาและบริเวณใกล้เคียง
•ศึกษาและจัดทำรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหัวข้อคือ ทรัพยากรทางกายภาพ 
ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ผลกระทบจากการขยายพื้นที่ท่าอากาศยาน มาตรการป้องกันแก้ไขและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะอื่นๆ
•จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยาน สุราษฎร์ธานี
Location จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Client จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Duration
Project Cost