การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แ

Narrative Description

          โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ บริษัท ยูนิไทยฯ ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในท้องที่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการพัฒนาขยายการก่อสร้างท่าเทียบเรือ จำนวน 2 ท่า ที่มีความยาว 314 เมตร และ 400 เมตร ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1)เพื่อเป็นการขยายพื้นที่ท่าเทียบเรือที่มีอยู่เดิม ทำให้สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และรองรับปริมาณเรือที่จะมาจอดซ่อมได้เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องจอดรอบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง 
2)เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือในการซ่อมบำรุงเรือ ตลอดจนขนถ่าย อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในกิจการของบริษัท ยูนิไทยฯ และบริษัทในเครือ
3) เพื่อเป็นสนับสนุนกับภารกิจของการท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ให้สามารถใช้ประโยชน์จากท่าเทียบเรือในการรองรับการจอดเรือในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ซึ่งจะแก้ปัญหาไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการทำงานในบริเวณแอ่งจอดเรือของ ทลฉ.

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์สภาพทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคล้อง สัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
•ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยระบุลักษณะและขอบเขตของผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 
•เสนอแนะมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ
•ดำเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของภาคประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ

Name of Project การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แ
Location จังหวัดชลบุรี
Client บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
Duration
Project Cost