งานจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)

Narrative Description

เป็นการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) รายละเอียดโครงการประกอบด้วย
1) งานก่อสร้างดันท่อรวบรวมน้ำเสียสายหลักและสายรอง
    1.1) งานก่อสร้างดันท่อด้วยวิธี Pipe Jacking ของท่อรวบรวมน้ำเสียสายหลักผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 600-1,200 มม. ตามแบบรายละเอียดก่อสร้าง โดยดันท่อใต้ถนนและใต้คลอง ความยาว 48,462 ม.
    1.2) งานก่อสร้างดันท่อด้วยวิธี Segmental Lining Tunnel ของท่อรวบรวมน้ำเสียสายหลัก ซึ่งเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบุผิวภายในด้วย HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,800 มม. ความยาว 1,052 ม.
    1.3) งานก่อสร้างวางท่อแรงดันจากบ่อสูบยกระดับน้ำเสีย เป็นท่อ HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 110-400 มม. ความยาวรวม 4,117 ม.
2) งานก่อสร้างดันท่อจากบ่อดักน้ำเสีย (Combined Sewer Overflows: CSO) เข้าบ่อพักของท่อรวบรวมน้ำเสีย
    2.1) งานก่อสร้างดันท่อด้วยวิธี Pipe Jacking ของท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. โดยดันท่อจากบ่อดักน้ำเสียมาเข้าบ่อพัก (Manhole) ของท่อรวบรวมน้ำเสีย ความยาวรวม 3,934 ม.
3) งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย
    3.1) งานขยายขนาดท่อ ปรับเปลี่ยนแนววางท่อ งานเชื่อมท่อ และวางท่อระบายน้ำใหม่
    3.2) งานบ่อพักท่อระบายน้ำ
4) งานก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย (Combined Sewer Overflows: CSO) และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องจำนวนรวม 359 บ่อ ประกอบด้วย
    4.1) งานก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย Type 1 (ไม่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) 284 บ่อ
    4.2) งานก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย Type 1 (ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ) 6 บ่อ
    4.3 งานก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย Type 2 จำนวน 18 บ่อ
    4.4) งานก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย Type 3 จำนวน 1 บ่อ
    4.5) งานก่อสร้างบ่อดักน้ำเสีย Type 4 จำนวน 50 บ่อ
5) งานก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย (Manhole) ของระบบรวบรวมน้ำเสีย
    5.1) งานก่อสร้างบ่อพักน้ำเสียของระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อการซ่อมบำรุง
6) งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย
    6.1) งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำเสีย จำนวน 3 แห่ง
    6.2) งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียและงานระบบไฟฟ้า และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
7) งานปรับปรุงคลอง (บางส่วน) เพื่อรองรับน้ำที่ผ่านการบำบัดไปออกคลองบางกอกน้อย จำนวน 3 คลอง ความยาวรวม 869 ม. ประกอบด้วย
    7.1) งานขุดลอก ดาดพื้นคอนกรีต และก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ริมคลองวัดไชยทิศ ความยาวรวม 208 ม.
    7.2) งานขุดลอก ดาดพื้นคอนกรีต และก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ริมคลองบางขุนนนท์ ความยาวรวม 258 ม.
    7.3) งานขุดลอก ดาดพื้นคอนกรีต และก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ริมคลองวัดใหม่ภาวนา ความยาวรวม 403 ม.
8) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำปากคลองบางขุนนนท์ และปากคลองวัดใหม่ภาวนา เพื่อสูบระบายน้ำไปออกคลองบางกอกน้อย
    8.1) งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 2 แห่ง
    8.2) งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Gate Pump และอาคารประกอบที่เกี่ยวข้อง
9) งานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ ระบบ SCADA replicas relojes suizos ตามระบุในแบบก่อสร้างและ/หรือรายการมาตรฐานการก่อสร้าง
10) งานอี่น ๆ ตามรายละเอียดในสัญญาจ้างฯ

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
(1) การบริหารโครงการ
(2 )ควบคุมการก่อสร้าง
(3) ควบคุมการฝึกอบรม
(4) รวบรวมผลการดำเนินงาน

Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)
Location คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางบำหรุ คลองบางขุนนนท์ และถนนในพื้นที่เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย
Client กรุงเทพมหานคร
Duration
Project Cost