งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 1, 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบี่

Narrative Description

เป็นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบี่ประกอบด้วย
•อาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 1, 2 เดิม ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 4 ชั้น เมื่อรวมอาคารเป็นหลังเดียวกันมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 66,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน สะพานเทียบเครื่องบิน สายพานลำเลียงสัมภาระ
•อาคารจอดรถยนต์ใหม่และทางเดินเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น  รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 81,780 ตารางเมตร ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร งานจัดซื้อลิฟต์โดยสาร
•อาคารที่ประทับรับรอง ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 870 ตารางเมตร ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมระบบประกอบอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
•งานผังบริเวณที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานรื้อถอนทางลาดเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารเดิมและก่อสร้างใหม่ งานผังบริเวณอาคารที่ประทับรับเสด็จ
•งานครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารที่พักผู้โดยสาร ประกอบด้วย งานสายพานลำเลียงสัมภาระ งานสะพานเทียบเครื่องบิน งานลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•จัดทำแผนงานโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการของสัญญาและมาตรฐานการก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง ขั้นตอนระหว่างก่อสร้าง หลังก่อสร้าง จนกระทั่งส่งมอบอาคาร และงานอื่นๆ
•ทำการทบทวน ตรวจสอบแบบรายละเอียดก่อสร้างและข้อกำหนดการก่อสร้าง และขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้างอาคารและที่เกี่ยวข้อง
•ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงสร้างบุคลากร และกระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นในการก่อสร้างอาคารและที่เกี่ยวข้อง
•ควบคุมการก่อสร้าง การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างอาคารและที่เกี่ยวข้อง
•ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่อผู้ว่าจ้าง ในการตัดสินใจที่จำเป็นสำหรับการบริหารสัญญาโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบคุมและตรวจสอบผลงาน
•ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการ
•ดูแลงานโครงการหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จและยังคงรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างต่อไปจนกว่าความรับผิดชอบของคู่สัญญางานก่อสร้างสิ้นสุดความผูกพันหรือภาระทั้งหลายที่มีตามสัญญาและหมดระยะเวลาประกันทุกสัญญา

 

Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 1, 2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบี่
Location จังหวัดกระบี่
Client กรมท่าอากาศยาน
Duration
Project Cost