งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายละเอียด โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยา และน่านเพื่อการเดินเรือ

Narrative Description

          เป็นการสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่านเพื่อการเดินเรือ และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา และการขนส่งเชื่อมโยงบริเวณหลังท่าหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าอันจะมีผลให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าต่ำลง ตลอดจนเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิผลและบูรณาการร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
•งานศึกษาด้านเศรษฐกิจ
•งานทางด้านวิศวกรรม
•การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
•การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น
•การศึกษาด้านการจัดการและบริหารโครงการ
•พัฒนาระบบฐานข้อมูลการขนส่งสินค้า และผู้โดยสารทางน้ำภายในประเทศ ชายฝั่งทะเลและระหว่างประเทศ
•การสนับสนุนทางวิชาการ และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่บุคลากรของกรมฯ
•งานจัดทำข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ (TOR) ในการว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
•การจัดทำเอกสารประกวดราคา

Name of Project งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายละเอียด โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยา และน่านเพื่อการเดินเรือ
Location ภาคกลาง
Client กรมเจ้าท่า
Duration
Project Cost