งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Banyan Tree Creston Hill

Narrative Description

ส่วนที่ 1  ให้คำปรึกษาเพื่อพิจารณาคุณลักษณะของโครงการฯ ว่าเข้าข่าย/ไม่เข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยที่ปรึกษาต้องเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับ ได้แก่
1.   รายละเอียดของที่ตั้งโครงการ และเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
1.1 การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการ
1.2 โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของกฎหมาย กฎระเบียบภาครัฐใดบ้าง มีหลักปฏิบัติและข้อจำกัดอย่างไร เพื่อตรวจสอบว่าโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณที่สามารถก่อสร้างโรงแรม อาคารอยู่อาศัย รวม (คอนโด) และอาคารอื่น ๆ ที่ผู้ว่าจ้างต้องการก่อสร้างได้หรือไม่
2.   การออกแบบและพัฒนาโครงการ และการขออนุญาตก่อสร้าง
2.1 ทางเลือกในการออกแบบฯ ที่ส่งผลให้โครงการฯ ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
2.2 ทางเลือกในการออกแบบฯ ที่ส่งผลให้โครงการฯ เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA
3. แนวทางปฏิบัติกรณีพื้นที่โครงการฯ อยู่ใกล้กับพื้นที่มรดกโลกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
3.1 ความเห็นจากประชาชนบริเวณใกล้เคียงโครงการฯ ที่อาจคัดค้าน
3.2 ความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต
ส่วนที่ 2  งานให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ประกอบด้วย
1. การศึกษารายละเอียดโครงการ
2. การศึกษา สำรวจ เก็บข้อมูลสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
3. การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5. การกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเสนอและแนวคิดในการจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
2. จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยื่นเสนอรายงานฯ ต่อ สผ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ Banyan Tree Creston Hill
Location ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
Client บริษัท บันยัน ทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
Duration สิงหาคม 2565 – พฤษภาคม 2566
Project Cost