งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล)

Narrative Description

เป็นการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล) ให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) แบบครบวงจร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) จัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็น ศูนย์กลางการท่องเที่ยว และการขนส่งทางทะเล
2) จัดทำแผนการพัฒนาท่าเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน
3) จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
4) จัดทำแผนการพัฒนาท่าเรือสำราญและกีฬา (มาริน่าชุมชน) ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน และเกาะแก่งต่าง ๆ 

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
• การวางแผนแม่บทและศึกษาความเหมาะสมเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน
• การจัดทำแผน
• การประชาสัมพันธ์และประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงผลการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็น
• การศึกษาเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญและกีฬา (มาริน่าชุมชุม) ในพื้นที่กลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อยักระดับมาตรฐานท่าเรือชุมชน ให้สามารถนำเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ช) เป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน ในการสร้างความเจริญ สร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ดังนี้
   - การศึกษาความต้องการเดินทางของเรือและผู้ใช้บริการเข้า – ออก ท่าเทียบเรือ
   -การศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม
   -การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์
   -การศึกษาความเหมะสมด้านสิ่งแวดล้อม
   -การศึกษาทางด้านการบริหารท่าเทียบเรือ
   -ผลการศึกษา
   -การสำรวจออกแบบรายละเอียด

Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) และพัฒนาท่าเรือชุมชน (ในพื้นที่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล)
Location จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล
Client กรมเจ้าท่า
Duration กันยายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2568
Project Cost