งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2

Narrative Description

     โครงการพัฒนา ทภก. ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity) ของ ทภก. ให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 18 ล้านคนต่อปี และสามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินได้ 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ประกอบด้วย 5 กลุ่มงานคือ
1) กลุ่มงานเขตการบิน งานออกแบบและก่อสร้างลานจอดอากาศยานและลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Support Equipment : GSE) ประกอบด้วยการออกแบบและก่อสร้างลานจอดอากาศยาน จำนวน 3 หลุมจอด บนพื้นที่บ้านพักพนักงาน ทอท. เดิม และการออกแบบและก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น (GSE) บนพื้นที่บ้านพักพนักงาน ทอท. เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้น
2) กลุ่มงานอาคารผู้โดยสาร งานออกแบบและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศหลังใหม่เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศจาก 5 ล้านคนต่อปี เป็น 10.5 ล้านคนต่อปี
3) กลุ่มงานระบบสนันสนุนท่าอากาศยาน งานออกแบบและปรับปรุงสาธารณูปโภค ประกอบด้วยการออกแบบและขยายโรงบำบัดน้ำเสีย การออกแบบและก่อสร้างระบบจ่ายไฟฟ้าขนาด 115 kV เพิ่มเติม  การออกแบบเพื่อขยายและปรับปรุงโรงผลิตน้ำประปา พร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำสำรอง
4) กลุ่มงานออกแบบและก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์และลานจอดรถบัส ประกอบด้วยการออกแบบและก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สามารถจอดรถยนต์ได้ประมาณ 2,000 คัน
5) กลุ่มงานอาคารผู้โดยสารส่วนบุคคล (Private Jet) และโรงเก็บอากาศยาน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/มาตรการที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจาก คชก. แล้ว ให้เสนอหน่วยงานกำกับตามกฎหมายในพื้นที่ และสำเนาแจ้ง สผ. เพื่อทราบ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขมาตรการนั้น กระทบต่อสาระสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานฯ ให้จัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไขและวิเคราะห์ผลกระทบในส่วนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเสนอ สผ. เพื่อให้ คชก. พิจารณาก่อนดำเนินการ

Services Description

งานบริการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
• ศึกษาและทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   -รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนา ทภก.
   -รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนา ทภก. ระยะที่ 1
   -รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
• ทบทวนจุดตรวจวัด ศึกษา สำรวจ และเก็บข้อมูลภาคสนาม
• ศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
• การปรับฐานข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง  ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ด้วยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจและชดเชยทรัพย์สินและคณะทำงานในภาคสนาม โดยนำผลการวิเคราะห์ด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงและแรงสั่นสะเทือนและคณะ มาใช้ในการสำรวจและปรับฐานข้อมูล
• รายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร
• จัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม

Name of Project งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานภูเก็ต : โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2
Location จังหวัดภูเก็ต
Client บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Duration สิงหาคม 2566 – เมษายน 2567
Project Cost