ประวัติบริษัท

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด (วิศวกรที่ปรึกษาซีเทค) เป็นบริษัทฯ ที่ให้การบริการด้านที่ปรึกษา ซึ่งดำเนินการโดยคนไทยบริษัทแรกและให้การบริการมาตั้งแต่ปี 2512 เดิมมีชื่อว่า บริษัท อีเอสไทย จำกัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด (Southeast Asia Techbology Co., Ltd. : SEATEC ) เมื่อปี 2516 โดยได้รับการขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2534 ในการดำเนินงานบริการที่ปรึกษา บริษัทฯ ได้อาศัยหลักการวางแผนงานและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา สำหรับโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบอยู่เสมอมา กลุ่มบริษัทซีเทค มีความพร้อมในการให้บริการที่ปรึกษาด้านต่างๆ ในลักษณะสหศาสตร์และผสมผสาน โดยมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวมทั้งบุคลากรระดับช่างเทคนิคอีกด้วย

High-quality fake rolex for sale watches have been produced with such care that we cannot distinguish them from the real ones. It must be Stainless Steel like the real ones. The development of replica watch methods makes it possible for consumers to be more satisfied with the fake Rolex watches they buy. Do not miss the opportunity to have the style of your dreams with these fake Rolax watches, which are produced with all the details in mind. http://jffactory.net/

อ่านต่อ

ประกาศรับฟังความคิดเห็น EHIA / EIA