การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1

ขอเชิญร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
โครงการปรับปรุงและขยายท่าเทียบเรือของบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ หอประชุมอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา
 

        ขอเชิญประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ต.บางพระครู ต.นครหลวง ต.พระนอนต.บางระกำ ต.ปากจั่น ต.บ้านชุ้ง ต.ท่าช้างและ ต.สามไถ ต.บ้านขล้อ ต.บางเพลิง และ ต.เสาธง และประชาชนผู้สนใจ ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวได้จะจัดให้มีมาตรการป้องกัน โดยการจัดให้มีจุดคัดกรองและอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

สรุปผลการประชุม

https://drive.google.com/file/d/1VBMXYabnvSIVQysNGYmWPXtrqXOYdQPv/view?usp=sharing